Нормативни документи - Нормативни документи


- Организация на УВП-2023-2024 - Ісрок

- Отчет по ЗДОИ

- Вътрешни правила за ЗЗЛППСПОИН

- УП-VІІ клас

- УП-VІ клас

- УП-V клас

- УП-ІV клас

- УП-ІІ клас

- УП-І клас

- Правилник за дейността на училището

- Програма за целодневна организация

- Годишен план

- План-стратегия

- Стратегия

- Насоки за обучение и действия в условията на извънредна

- координати за връзка с длъжностното лице по защита на л

- Вътрешни правила за защита на личните данни

- Иструкции за регистрация в Microsoft Teams

- Концепция за управление на взаимодействието между учили

- Програма за предоставяне на равни възможности

- програма за превенция на ранното напускане

- План-програма-родители

- Мерки за работа в условията на Covid-19

- korona-virus-2020

- учебна програма ИУЧ Математика І, ІІ, ІІІ и ІV кл

- учебна програма ИУЧ БЕЛ І, ІІ, ІІІ и ІV кл

- учебна програма ИУЧ Математика V и VІІ кл

- учебна програма ИУЧ БЕЛ V и VІІ кл

- учебна програма ИУЧ Английски език VІІ кл

- Анализ училищно образование

- Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

- Етичен кодекс на общността

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

адрес:с. Голица
телефон: 0887 691 919
info-400129@edu.mon.bg

Работно време на директора
8.00-17.00 часа.

Приемни дни
понеделник, сряда, петък
от 10.00 часа