ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е съвременно учебно заведение.Включено е в списъците на средищните и защитени училища в България. В него се обучават ученици от четири села. Обучението се осъществява в дневна форма, с едносменен режим и целодневна организация на учебното време. Обхванати са 100 % от подлежащите на задължително обучение. Осигурено е столово хранене за всички ученици, безплатен транспорт за пътуващите и безплатна закуска на учениците от І – ІV клас. Малкият брой ученици е причина за сформираните паралелки със слети класове. Учебният процес се осъществява на много добро ниво, тъй като е обезпечен с квалифицирани педагогически специалисти, даващи стабилна основа от знания и умения на своите възпитаници.

Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите им. Имат много добра успеваемост на външното оценяване. Липсва конфликт между различните етнически групи. Поддържат се утвърдените вече традиции като провеждане на общоучилищни тържества и празници.

             Приоритет в учебно-възпитателната дейност е ранното чуждоезиково обучение, информационните технологии и изкуствата. Училището предоставя възможност за личностното развитие на учениците, чрез включването им в групи по проекти за извънкласна и извънучилищна дейност.Новини


проект

повече

Училището работи по проект № BG05M2OP001-5.001-0001"РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

повече

Покана

160-годишнина

повече

Заповед на РЗИ Варна от 23.01.2024г.

Въвеждат се временни противоепидемични мерки на територията на Област Варна срещу разпространението на грип...повече


Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

адрес:с. Голица
телефон: 0887 691 919
info-400129@edu.mon.bg

Работно време на директора
8.00-17.00 часа.

Приемни дни
понеделник, сряда, петък
от 10.00 часа